Obrony prac magisterskich

UWAGA. Praca w wersji papierowej składana w Sekretariacie musi być wydrukowana z systemu APD zgodnie z instrukcją podaną na stronie: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39

 1. Pracę magisterską należy złożyć w Sekretariacie Dydaktycznym II UJ.
 2. Pracę składa się w dwóch egzemplarzach:
  1. jeden dla promotora,
  2. jeden dla recenzenta.
 3. Prace w wersji papierowej powinny zawierać adnotację promotora (na pierwszej stronie), potwierdzającą przyjęcie pracy do obrony i datę ww. przyjęcia.
 4. Od roku akademickiego 2005/2006 został wprowadzony w Instytucie Informatyki UJ, jednolity format strony tytułowej.
 5. W Sekretariacie II UJ prace zostają opieczętowane.

Oprócz pracy student składa:

 1. Sześć zdjęć dyplomowych (wymiar 4,5 x 6,5 cm)
 2. Wydrukowaną z systemu USOS kartę przebiegu studiów
 3. Po dane do wpłaty za dyplom ukończenia studiów należy zgłaszać się do Sekretariatu Dydaktycznego.
 4. Zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 roku należy również dokonać elektroniczną archiwizację pracy, wszelkie informacje dostępne pod adresem:
  http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39
 5. kartę obiegową podbitą w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki.
 1. Legitymację studencką student ma obowiązek zwrócić do Sekretariatu Dydaktycznego II UJ w dniu obrony zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora II UJ.
 2. Studenci ubiegający się o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym powinni to zgłosić w sekretariacie w formie pisemnego wniosku - w terminie do 30 dni, licząc od złożenia egzaminu dyplomowego.

W celu umożliwienia badań losów zawodowych absolwentów, Uniwersytet Jagielloński wprowadził obowiązek wypełniania formularza, który powinien być dołączony do dokumentów wypełnianych przed obroną pracy magisterskiej. Formularze te będą odbierane przez członków Zespołu Badawczego Biura Karier UJ.

Po odbiór dyplomu należy zgłosić się do Sekretariatu II UJ osobiście.