Wieczorowe studia licencjackie w Instytucie Informatyki UJ

Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi kształcenie na kierunku informatyka od chwili swego powstania w 1975r. Wieczorowe studia licencjackie były prowadzone w Instytucie od 1994r.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zawodowych studiów informatycznych otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i powinien wykazywać się: umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, umiejętnością administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętnością programowania, przygotowaniem z zakresu podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator średniej wielkości systemów komputerowych, programista, operator oraz prowadzący serwis systemów informatycznych.

Zasady studiowania

Wieczorowe studia zawodowe licencjackie z informatyki w Instytucie Informatyki UJ są studiami zawodowymi, płatnymi trwającymi 6 semestrów. Łączny wymiar godzin podczas studiów wynosi 1544 w blokach przedmiotów podstawowych-matematycznych, kierunkowych i specjalistycznych zgodnie z programem studiów. Na realizację pracy dyplomowej przewidziano 216 godzin. Rozkład przedmiotów na pierwszych dwóch latach wieczorowych studiów licencjackich jest bardzo podobny do programu studiów dziennych z informatyki. Różni się liczbą godzin poszczególnych przedmiotów. Program wieczorowych studiów licencjackich jest rozliczany w oparciu o Europejski System Punktów Kredytowych ECTS. Z wyjątkiem języka angielskiego, którego liczba godzin wynosi łącznie 120, studenci otrzymując stopień licencjata informatyki, uzyskują 192 punktów ECTS. Na studiach wieczorowych licencjackich nie przewidziano podziału na specjalności.

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania stopnia licencjata informatyki jest zaliczenie i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci wieczorowych studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających, prowadzonych w Instytucie Informatyki w trybie ustalonym dla tych studiów.

Akredytacje

Decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 września 2003 r. jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ została oceniona pozytywnie. Więcej szczegółów o zasadach przydzielonej akredytacji można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz w Raporcie z wizytacji Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Jako jedna z pięciu jednostek w Polsce, Instytut Informatyki UJ posiada akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej udzieloną na lata 2004-2009 w zakresie informatyki.

Dokładniejsze informacje o wieczorowych studiach licencjackich można uzyskać w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Informatyki:

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu Informatyki
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, I piętro, pok. 1137
tel. (012) 664-66-28
email: