Zasady przyjmowania prac do serii preprintów
MATEMATYKA DYSKRETNA

Celem powołania serii preprintów MATEMATYKA DYSKRETNA jest próba integracji krakowskiej grupy matematyków prowadzących badania w zakresie matematyki dyskretnej. Inicjatywę tę podejmują prowadzący seminaria z tej tematyki i zarazem redaktorzy serii:

Wit Foryś, 
Instytut Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
e-mail: forysw@ii.uj.edu.pl
Seminarium: "Słowa, słowa, słowa..."
Zakładu Matematyki Dyskretnej

Mariusz Woźniak,
Wydział Matematyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza
e-mail: mwozniak@uci.agh.edu.pl
Seminarium: Matematyka Dyskretna

Preprinty w wersji elektronicznej dostępne są na serwerze www Instytutu Informatyki UJ pod adresem http://www.ii.uj.edu.pl/preMD/index.php 

Aby praca została umieszczona jako preprint w serii MATEMATYKA DYSKRETNA należy:

  1. przekazać elektroniczną wersję pracy (plik *.ps, *.pdf) jednemu z redaktorów -prowadzących powyższe seminaria, który podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu pracy zgodnie z poniżej przedstawionymi zasadami:
  2.       a) praca, której autorem lub współautorem jest osoba posiadająca stopień doktora lub wyższy, przyjmowana jest do serii automatycznie,

          b) w pozostałych przypadkach uwzględniana jest opinia opiekuna naukowego autora lub opinia jednego z redaktorów serii.

  3. w przypadku decyzji pozytywnej praca opatrzona zostaje kolejnym numerem oraz datą otrzymania pliku i zamieszczona na serwerze www jako preprint. Autor otrzymuje pięć egzemplarzy okładki, a także odpowiedni plik pozwalający na samodzielne przygotowanie papierowej wersji preprintu w dowolnej ilości. Autor jest proszony o utrzymanie ustalonej kolorystyki okładki (zgodnej z dostarczoną).

Do obowiązków Autora należy zadbanie o to, aby publikacja preprintu nie naruszała praw autorskich osób trzecich, np. wydawcy czasopisma. W przypadku publikacji pracy w czasopiśmie, jeśli wymaga tego podpisany przez autora "copyright transfer statement", autor zobowiązany jest zgłosić ten fakt jednemu z redaktorów serii, co spowoduje usunięcie pliku z serwera www. Na jego miejsce może być wstawione streszczenie artykułu dostarczone przez autora.