Program studiów „Informatyka dla nauczycieli”
obejmuje następujące zagadnienia:

 

szkoły podstawowe i gimnazjum

(II i III etap edukacyjny)

szkoły ponadgimnazjalne

(IV etap edukacyjny)

semestr pierwszy i drugi

(przed podziałem na specjalizacje)

Podstawowe narzędzia informatyki

Elementy algorytmiki

Podstawowe narzędzia programisty

Podstawy projektowania baz danych

Elementy technologii informacyjnej i medialnej

Dydaktyka informatyki i reforma edukacji

Sieci komputerowe

                        Przedmiot do wyboru:

Grafika komputerowa

Podstawy programowania obiektowego w Javie

semestr trzeci

Metodyka i elementy e-nauczania

Podstawy projektowania stron WWW

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna

Podstawowe narzędzia programowania dla Internetu

Użytkowanie i administracja systemu operacyjnego Linux

Praktyka dydaktyczna

  

Istnieje również możliwość realizacji obu ścieżek programowych.

 

Zaliczenia przedmiotów odbywają się na podstawie indywidualnych projektów, z wyjątkiem dwóch przedmiotów ,,Podstawowych narzędzi informatyki” oraz ,,Elementów technologii informacyjnej i medialnej”, z których obowiązuje egzamin praktyczny.

 

Łączna liczba zajęć (wykładów i ćwiczeń) odbywanych przez studentów podczas studiów wynosi 350 godzin oraz 60 godzin praktyki dydaktycznej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra MNiSW z dnia 17.01.2012 program tych studiów spełnia standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przygotowanie  do nauczania informatyki w szkole.

Studia trwają trzy semestry. Opłata za całość studiów wynosi 5900 zł i jest płatna w trzech semestralnych ratach (po 1900 zł).

Zasady rekrutacji
Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).

W celu dokonania zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 należy wypełnić formularz. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony drogą e-mailową lub listownie.