Po co nam assembler?
Czy znajomość asemblera jest potrzebna?
Zalety assemblera
Zastosowania asemblera

Myśleć niskopoziomowo, pisać wysokopoziomowo.

Literatura
Historia 80x86
Historia 80x86

Rejestry
Przykładowe operacje na rejestrach
MOV AX, 89      ; prześlij do rejestru AX liczbę 89
MOV DX, 10      ; prześlij do rejestru DX liczbę 10
ADD AX, DX      ; dodaj 89 i 10, a wynik prześlij do AX

Przykładowy rejestr RAX

|--------------------------RAX------------------------------------|
|                |------------EAX------------------|
|                |        |-------AX-------|

00000000000000000000000000000000|0000000000000000|00000000|00000000

                         |  AH  | AL  |

Rejestry ogólnego użytku

GPR = General Purpose Registers

Opreacje arytmetyczne

 
Name  Comment           Syntax
ADD   Add             ADD Dest,Source
ADC   Add with Carry       ADC Dest,Source
SUB   Subtract          SUB Dest,Source
SBB   Subtract with borrow    SBB Dest,Source
DIV   Divide (unsigned)      DIV Op
IDIV  Signed Integer Divide    IDIV Op
MUL   Multiply (unsigned)     MUL Op
IMUL  Signed Integer Multiply   IMUL Op
INC   Increment          INC Op
DEC   Decrement          DEC Op
 
CMP   Compare           CMP Op1,Op2
 
SAL   Shift arithmetic left    SAL Op,Quantity
SAR   Shift arithmetic right   SAR Op,Quantity
RCL   Rotate left through Carry  RCL Op,Quantity
RCR   Rotate right through Carry RCR Op,Quantity
ROL   Rotate left         ROL Op,Quantity
ROR   Rotate right        ROR Op,Quantity

Mnożenie
Zestawy parametrów i wyniki instrukcji MUL (pierwsze 3 wiersze) i IMUL
 dest  source  source1  Akcja
   reg/mem8    AX = AL*source
   reg/mem16    DX:AX = AX*source
   reg/mem32    EDX:EAX = EAX*source
   reg/mem64    RDX:RAX = RAX*source
 reg16  reg/mem16    dest *= source
 reg32  reg/mem32    dest *= source
 reg16  immed8    dest *= immed8
 reg32  immed8    dest *= immed8
 reg16  immed16    dest *= immed16
 reg32  immed32    dest *= immed32
 reg16  reg/mem16  immed8  dest = source*source1
 reg32   reg/mem32  immed8  dest = source*source1
 reg16  reg/mem16  immed16  dest = source*source1
 reg32   reg/mem32  immed32  dest = source*source1
Przykład mnożenia

mul cl     ; AX = AL*CL
mul bx     ; DX:AX = AX*BX
mul esi     ; EDX:EAX = EAX*ESI
mul rdi     ; RDX:RAX = RAX*RDI
 
imul eax    ; EDX:EAX = EAX*EAX
imul ebx,ecx,2 ; EBX = ECX*2
imul ebx,ecx  ; EBX = EBX*ECX
imul si,5    ; SI = SI*5

Operacje logiczne

LOGIC
 
Name  Comment         Syntax
NEG   Negate (two-complement) NEG Op
NOT   Invert each bit     NOT Op
AND   Logical and       AND Dest,Source
OR   Logical or       OR Dest,Source
XOR   Logical exclusive or  XOR Dest,Source
SHL   Shift logical left   SHL Op,Quantity
SHR   Shift logical right   SHR Op,Quantity
 
MISCELLANEOUS
 
Name  Comment         Syntax
NOP   No operation      NOP
LEA   Load effective adress  LEA Dest,Source
INT   Interrupt        INT Nr

Instrukcje sterujące
JMP

Instrukcja skoku bezwarunkowego

jmp etykieta
 ...
 etykieta: 
może generować różne instrukcje maszynowe w zależności od długości skoku.
Przeważnie krótsze skoki generują krótszy kod maszynowy.

short1 bajt-128 ... +128
near2 bajty-32 768 ... +32 768
domyślny 4 bajty-2 147 483 648 ... +2 147 483 648

CMP

Aby porównać wartości całkowitoliczbowe 80x86 dostarcza funkcji

cmp x, y
Funkcja oblicza x - y i ustawia odpowiednie flagi (wynik odejmowania nie jest dostępny).
x = y : ZF = 1

Dla liczb bez znaku

x < y : ZF = 0, CF = 1 ; odejmowanie z pożyczką
x > y : ZF = 0, CF = 0

Dla liczb ze znakiem

x < y : ZF = 0, OF != SF 
x > y : ZF = 0, OF = SF
Sprawdzenie samej flagi znaku nie wystarcza, bo przy przepełnieniu znak jest zmieniony na przeciwny.

TEST

Aby sprawdzić czy dany rejestr np. EAX jest równy zero można użyć instrukcji

test eax, eax
Jest ona szybsza i krótsza od cmp eax, 0

W ogólności

test x, y
wykonuje bitowe and i ustawia flagę ZF w zależności od tego czy wynik jest zerem.

Proste skoki warunkowe

Wykonanie skoku zależy tylko od jednej z flag procesora

;Skok  jeżeli   w ostatniej operacji 
JZ   ZF = 1  ; był wynik 0
JNZ   ZF = 0
 
JO   OF = 1  ; było przepełnienie  
JNO   OF = 0
 
JS   SF = 1  ; wynik był ujemny 
JNS   SF = 0
 
JC   SF = 1  ; przepełnienie lub niedomiar 
JNC   SF = 0  ; dla liczb bez znaku
 
JP   PF = 1  ; najmłodszy bajt ma parzystą liczbę jedynek 
JNP   PF = 0
 

Skoki warunkowe

Bezpośrednio po wykonaniu

cmp x, y
możemy użyć następujących instrukcji skoku warunkowego
liczby ze znakiem   liczby bez znaku    skok jeżeli
JE, JZ        JE, JZ        x = y       
JNE, JNZ        JNE, JNZ        x != y     
JL, JNGE       JB, JNAE       x < y      
JLE, JNG        JBE, JNA        x <= y
JG, JNLE       JA, JNBE       x > y
JGE, JNL        JAE, JNB        x >= y
Instrukcja loop